Valós készlet információ - A termékek saját raktárunkban vannak - Országos kiszállítás

Kérdése van? Hívjon minket!

Rendeljen telefonon!  +36-46/347-879

Extra Garancia Feltételek

Extra Garancia  Nyomtatvány és feltételek

1.Rövid leírás.

Jelen szolgáltatás megvásárlásával Ön a kiemelkedő használati kényelem és a hosszú élettartam mellett döntött. Az Extra Garancia Szolgáltatás esetén egy egyszeri díj megfizetésért további védelmet és tervezhető költségeket nyújt Önnek a gyártói jótállási időt követően a készülék 5 éves koráig. A fenti időtartamig Ön mentesül a rendeltetésszerű használat során esetleg fellépő meghibásodás elhárításának költségei alól. A következő háztartási készülékekre vehető igénybe a jótállási idővel együtt 5 év  időtartamra meghibásodás esetén teljes körű védelmet nyújtó Extra Garancia Szolgáltatás:Fagyasztó, Főzőlap, Hűtőszekrény, Hűtő-fagyasztó kombináció, Mosogatógép, Mosógép,Mosó-szárítógép, Sütő, Szárítógép, Tűzhely

Jelen Szolgáltatás csak háztartási célra , természetes személy tulajdonában és használatában lévő készülékre vonatkozóan vehető igénybe. A szolgáltatás nem vehető igénybe a félipari, vagy ipari készülékekre abban az esetben sem, ha a Vásárló természetes személy.

2.A Szolgáltatással érintett Készülék adatai                                                                                                                               

3.A jogviszony alanyai

Az Extra Garancia Szolgáltatás a Trikolor Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) valamint a szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Vásárló) között jön létre jelen dokumentumban foglalt feltételekben és időtartam alatt  biztosít díjmentes javítást.Jelen igénybevételi feltételek csak az Extra Garancia Szolgáltatás feltételeit rendezi, a megvásárolt termékkel kapcsolatos szerződési feltételeket a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.A felek tudomásul veszik, hogy az ÁSZF elfogadásával egyúttal jelen Extra Garancia Szolgáltatás feltételeit is elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tekintik.

4. Az Extra Garancia Szolgáltatás jellemzői

Amennyiben anyag- vagy gyártási hibából eredő meghibásodásról van szó, a szolgáltatás a javítás díjmentes intézését foglalja magában beleértve a munka, kiszállási díjakat és a szükséges alkatrészt.Ha a javítás nem végezhető el, abban az esetben a Szolgáltatónak lehetősége van a kijavítás helyett készülékcserét javasolni a javítás helyett. Az igények pénzben történő megtérítése nem lehetséges abban az esetben sem, ha készülékcsere válik szükségessé a javítás helyett.A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vásárló figyelmét, hogy jelen Szolgáltatás nem jelent a Ptk. 248.§(1) bekezdése szerinti jótállást és nem minősül biztosításnak sem. Jelen előre fizetett szolgáltatás nyújtása esetén a megbízott Szerviz az Ügyfél meghatározott készülékével kapcsolatban elvégzi a szükséges javításokat a jótállási időn túl, melyek a készülék rendeltetésszerű használatához szükségesek.

5. Milyen termékekre vehető igénybe az Extra Garancia Szolgáltatás?

Az Extra Garancia Szolgáltatás az alábbi készülékcsoportokra vehető igénybe : Fagyasztó, Főzőlap, Hűtőszekrény, Hűtő-fagyasztó kombináció, Mosogatógép, Mosógép, Mosó-szárítógép, Sütő, Szárítógép, Tűzhely. A szolgáltatás nem vehető igénybe a félipari, vagy ipari készülékekre abban az esetben sem, ha a Vásárló természetes személy. A Szolgáltató fenntartja a változtatás jogát.

6. Az Extra Garancia szolgáltatás tartama

Az Extra Garancia Szolgáltatás az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben biztosított jótálláson felül érvényesíthető extra szolgáltatásnak minősül, így az igénybevétel, érvényesítés feltételeit Szolgáltató szabadon, a jelen feltételek mellett biztosítja. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben biztosított jótálláson felül érvényesíthető jelen szerződésben részletezett Extra Garancia érvényesítésének feltételeit a termék megvásárlásakor hatályos, a vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételek tartalmazzák.
Az Extra Garancia szolgáltatás a jelen feltételekben meghatározott időszakra vehető igénybe, mely a hivatalos gyártói jótállás (beleértve a különböző promóciók, vagy regisztrációk miatt meghosszabbított időszakot is) lejártát követő első naptári napon kezdődik és a készülék megvásárlásától számítva 5 évig tart. A határidő lejártakor a szerződéses jogviszony automatikusan, értesítés nélkül megszűnik, nem hosszabbodik meg abban az esetben sem, ha valamilyen okból a készülék használaton kívül volt az adott időszakban, vagy a Vásárló bármilyen ok miatt nem tudta jelezni a készülékkel kapcsolatos problémát.

7. Az Extra Garancia szolgáltatás érvényességére vonatkozó kizárólagos szabályok

7.1. Érvényesség
A Szolgáltató által vállalt díjmentes javítás kizárólag a Trikolor Kft-től történt készülék vásárlása esetén igényelhető. Jelen Szolgáltatás csak háztartási célra , természetes személy tulajdonában lévő készülékre vonatkozóan vehető igénybe. Jelen szolgáltatási szerződés megkötésére a készülék vásárlási időpontjával egyidőben van lehetőség.
A javítási igény kizárólag akkor érvényesíthető, ha az Ügyfél be tudja mutatni az alábbi dokumentumokat:
- gép vásárlásáról, illetve az Extra Garancia  szolgáltatásról szóló számlát és
- beüzemelésköteles termék esetén a beüzemelésről készült bizonylatot
- a készülék mellé csomagolt, a készülék egyedi azonosító adataival kitöltött Extra Garancia nyomtatványt.Ezen nyomtatvány nem pótolható, megőrzése mindenképpen szükséges, az igényérvényesítés feltétele, hogy bejelentéskor a Vásárló a nyomtatványt be tudja mutatni, mert kizárólag ezen a dokumentumon kerülnek föltüntetésre a készülék azonosításához szükséges egyedi azonosító számok.
7.2. A Szolgáltatás nem ruházható át más készülékre. Tulajdonos , vagy üzemelési hely változása esetén a szerződés csak a Trikolor Kft. hozzájárulása esetén érvényes.
7.3. Az Extra Garancia szolgáltatásban viszonteladók nem vehetnek részt. A  Szolgáltatás  csak a Magyarországon hivatalosan kereskedelmi  forgalomba hozott készülékekre  vonatkozhat.
7.4. Az Extra Garancia szolgáltatás nem vehető igénybe , ha megadott adatok nem egyeznek meg a készüléken, a gyártó által elhelyezett adattábla, valamint a jótállási jegy, és vásárlást igazoló bizonylat adataival, vagy a gyártó által elhelyezett adattábla sérült, vagy nem található.
7.5. A szolgáltatás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belüli illetéktelen beavatkozás.

8. Szolgáltatások

8.1. Jelen jogviszony fennállása alatt a Szolgáltató a vásárolt  készülék működőképességéhez szükséges javításokat elvégzi a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kijavítás alatt értendők a szállítási, kiszállási költségek, a munkadíj és az alkatrészek költsége is.
8.2. Ha a kijavítás a Szolgáltatónak nem felróható körülmény miatt lehetetlen, akkor a Trikolor Kft. fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás teljesítésétől elálljon, az Ügyfél által kifizetett szolgáltatási díj visszafizetése mellett. Ebben az esetben a Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa kifizetett díj visszafizetésén felül semmilyen egyéb költség megtérítésére nem tart igényt, a visszafizetést követően a készülékre vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik.
8.3. A javítás során kicserélt alkatrész a Trikolor Kft.tulajdonába kerül.

9. A érvényességi idő

A Szolgáltató az Extra Garancia Szolgáltatás  megvásárlása esetén , a gyártói garancia lejárta után a készülék vásárlásától számított 5 évig a rendeltetésszerű használat mellett szükségessé váló javításokat elvégzi, vagy szerződött partnereivel elvégezteti jelen dokumentumban rögzített feltételek szerint.

10. Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség

Karbantartási munkák elvégeztetése a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időn belül is a vásárlót terheli.A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a díjmentesen ellátandó kötelezettség körébe.

11. Felelősségkorlátozás

11.1. A javítás elvégzésével megbízott Szerviz kizárólag azon javítások esetén vállalja a díjmentességet, mely készülék esetén az esetleges előző javítás(oka)t a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló szakember végezte el.
11.2. Amennyiben a Szerviz szakembere a panasz beérkezését követően a helyszínen semmi olyan hibát nem talál, mely a készülék meghibásodásából ered, abban az esetben ez indokolatlan hibabejelentésnek minősül és a Vásárlónak meg kell fizetnie a szakember kiszállási díját és vizsgálatimunkadíját az adott szakember, cég mindenkor hatályos díjszabásaalapján.
11.3 A Szolgáltatás tárgyát képező készülék meghibásodása miatt keletkezett egyéb kárral kapcsolatban(pl. áruromlás, megrongálódott ruha, bútor stb.) az Ügyfél nem élhet kártérítési igénnyel a Szolgáltató felé.
11.4. Azon hibákért, melyek esetén a készülék meghibásodása a következő pontokban felsorolt okok bármelyike miatt következik be, a Szolgáltató nem vállal díjmentes javítást és semmiféle felelősséget:
a)Ügyfél, vagy harmadik fél által történő  szállításból adódó sérülések, törések, ütődések, időjárásra visszavezethető fizikai behatások
b) a használati útmutató biztonsági, karbantartási és ápolási intézkedéseinek be nem tartása
c) gondatlan ápolás, pl: nem alkalmas tisztítószer, mosószer, mosogatószer, kémiai anyag használata
d) célszerűtlen vagy üzemszerű, ipari jellegű használat
f)  a Gyártó, vagy Szolgáltató  által fel nem hatalmazott személyek által végzett szerelési, installációs és beüzemelési munkák során okozott hibák, károsodások
e) a tulajdonos vagy harmadik személy általi szándékos vagy gondatlan károkozás
g) elháríthatatlan külső behatás (pl.: vis maior)
h) üvegtörés vagy hibás világítótest
i) külső károsodás, mint karcolások és horpadások, kitöredezések, rozsdásodás
j) nem eredeti gyártó által javasolt  tartozék, kiegészítő, ápolási szer használata során felmerülő kár
k) nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások (pl. idegen tárgy, pénzérme,csavar stb. által okozott sérülések)
l) rendszeres használatból eredő fokozatosan jelentkező természetes kopás, elhasználódás, teljesítménycsökkenés esetén (pl. mosógép szimmering, csapágy problémák, hőszivattyúegység hatékonyságának csökkenése)
m) áramkimaradás, feszültségingadozás, villám, viharkár miatt bekövetkezett hibák esetén
n) a készülék valamely tartozékában felmerülő kár
o) vízkő,homok,egyéb üledék, vagy a vízvezetékrendszer által okozott probléma

12. A szolgáltatás esedékessége

12.1. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy a javítással kapcsolatos ügyintézést a bejelentéstől számítva 14 napon belül elkezdi.
12.2. A szükséges alkatrészek beszerzése az alkatrész típusától és beszerzési helyétől függően néhány hetet vehet igénybe, de nem haladhatja meg a 60 napot.
12.3. Amennyiben az alkatrész beszerzése a Szolgáltatón kívül álló okokból meghiúsul, azaz a javítás 60 napon belül nem teljesíthető, a Szolgáltató a Vásárlóval történt egyeztetés után megoldásként új cserekészüléket javasolhat. A cserekészülék műszakilag paramétereit tekintve minimum megegyezik a régivel.

13.A vásárolt készüléknek új készülékre történő cseréje

13.1. Az új készülékre történő csere kizárólag olyan esetben lehetséges, amennyiben a gyártási, hibás készülék javítása nem megoldható, vagy a javítás nem gazdaságos. Annak eldöntése, hogy a termék javítható, vagy termékcserére van szükséges, kizárólag a Szolgáltató hatásköre.
13.2. Az új készülék házhoz szállításának díjszabásakor a mindenkor érvényes alap házhoz szállítási költség irányadó. Az új készülék kiszállítása üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére külön díjtétel felszámítás ellenében tudjuk vállalni.
13.3. Kérjük, minden esetben vegye figyelembe, hogy a régi készülék az összes eredeti tartozékával együtt a Szolgáltató tulajdonába kerül és a hozzá tartozó Extra Garancia szolgáltatás megszűnik. Csere esetében adja át a cserét bonyolító képviselőnknek a készülék minden eredeti tartozékát. Amennyiben nem adja át az eredeti tartozékokat, akkor ezeket a szokásos piaci áron számolhatjuk fel Önnek.

14. Ügyfélszolgálat

14.1. Kérjük, hogy kizárólag a Trikolor.hu ügyfélszolgálatát keresse amennyiben a hiba elhárítása érdekében technikai segítségre lenne szüksége. Meghibásodott készülékét az alábbi weboldalon jelentheti be:

www.trikolor.hu/egar

14.2. Hibabejelentés esetén Önnek meg kell adnia a nevét és a kijavítandó készülék adatait, a bejelentéshez mellékelnie kell az alábbi dokumentumokat:
-kiállított számla
-beüzemelésköteles termék esetén a beüzemelésről kiállított bizonylatot
- az Extra Garancia Szolgáltatásról kiállított nyomtatvány másolatát
-a készülék egyedi azonosítóit tartalmazó adattábla fotóját
- valamint  a készülék használatával kapcsolatos részletes hibaleírást.

15.Vitás kérdések.

A Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen fölmerülő viták esetén minden fél számára elfogadható békés megoldásra törekszenek, amennyiben ez nem lehetséges elismerik a Miskolc Városi Bíróság illetékességét.

16. A Szerződés megszűnése

Jelen szerződés a készülék  vásárlásától számított 5 év elteltével értesítés nélkül megszűnik.     A Trikolor Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az Extra Garancia Szolgáltatási Szerződést  indoklás nélkül  megszüntesse, még abban az esetben is, ha a szolgáltatás  díját az Ügyfél  időközben megfizette. A megszüntetésről a Trikolor Kft. az Ügyfelet írásban tájékoztatja, és a befizetett díjat 8 napon belül az  Ügyfélnek visszafizeti.

2022.07.19